نویسنده = هانه فرکیش
تعداد مقالات: 2
1. الزامات توسعه مراجع اختصاصی اداری در حقوق موضوعه ایران و در پرتو موازین فقهی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 29-48

جواد پورعلی اکبر؛ هانه فرکیش؛ جوانمیر عبدالهی؛ ارکان شریفی


2. حاکمیت قانون و تعدد نهادهای خاص قانونگذاری در سیستم حقوقی ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 92-114

فریور خلیلی شجاعی؛ هانه فرکیش؛ جوانمیر عبدالهی؛ عباد روحی