نویسنده = علی امیرزاده خیابانی
تعداد مقالات: 1
1. اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان.

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 11-21

محمد امین فرید؛ علی امیرزاده خیابانی