نویسنده = رضا سکوتی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه اصل واجد اثر بودن عبارات قرارداد در تفسیر قراردادها

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 99-121

حسین مریدی فر؛ رضا سکوتی؛ ناصر مسعودی