نویسنده = سید محمدصادق موسوی
تعداد مقالات: 1
1. وکالت معلق به رشد وکیل

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 93-109

لطیف عبادپور؛ سید محمدصادق موسوی