نویسنده = مرتضی رحیمی
تعداد مقالات: 2
1. امکان استعفای وصی در وصیت عهدی

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 11-28

مرتضی رحیمی


2. تاثیر شرایط زمانی و مکانی بر اجرای مجازات حدّ

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-58

مینا اکبری اصل؛ مرتضی رحیمی